Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 9: Nguyên phân

A. Phần tìm hiểu và thảo luận - Nghiên cứu bảng 9. 1 và cho biết: số lượng NST trong bộ lưỡng bội có phản ánh trình độ tiến hóa của loài không? Số lượng NST trong bộ lường bội không phàn ánh trình độ tiến hóa của loài. Trình độ tiến hóa của loài phụ thuộc vào cấu trúc NST. - Quan sát hình 9.2 và mô tả bộ NST của ruồi giấm về số lượng và hình dạng? Bộ NST của ruồi giấm có...

Có thể bạn quan tâm:

A. Phần tìm hiểu và thảo luận

– Nghiên cứu bảng 9. 1 và cho biết: số lượng NST trong bộ lưỡng bội có phản ánh trình độ tiến hóa của loài không?

Số lượng NST trong bộ lường bội không phàn ánh trình độ tiến hóa của loài. Trình độ tiến hóa của loài phụ thuộc vào cấu trúc NST.

– Quan sát hình 9.2 và mô tả bộ NST của ruồi giấm về số lượng và hình dạng? Bộ NST của ruồi giấm có số lượng là 8 NST, về hình dạng: có một cặp NST hình chữ V, một cặp hình hạt, một cặp NST giới tính hình qua ở con cái; ở con đực một cặp NST giới tính gồm 1 NST hình que và 1 NST hình móc.

Dựa vào thông tin nêu trên, hãy điền vào bảng 9.2

Bảng 9.2: Những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của nguyên phân

Các kì Những diễn biến cơ bản
Kì đầu
ki dau
– NST kép bắt dầu đóng xoắn và co ngắn, có hình thái rõ rệt.

– Các NST kép đính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động.
Kì giữa
ki giua
– Các NST kép đóng xoắn cực dại.

– Các NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
Kì sau
ki sau
Từng NST kép chẻ dọc ở tâm đóng thành hai NST đơn phân li về hai cực tế bào.
Kì cuối
ki cuoi
Các NST đơn dãn xoắn dài ra, ở dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc chất

B. Phần gợi ý trả lời câu hỏi và bài tập

1. Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST đơn bội và lưỡng bội?

Ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật:

+ Tính đặc trưng về số lượng NST cua một sỏ loài sinh vật:

Loài người 2n = 46

Tinh tinh 2n = 48

Gà 2n = 78

Ruồi giấm 2n = 8

+ Tính đặc trưng về hình dạng bộ NST của loài: ở loài ruổi giấm có hai cặp NST hình chữ V, một cặp hình hạt, một cập NST giới tính hình que ở con cái, ở con đực, một cặp NST giới tính gồm 1 NST hình que và 1 NST hình móc.

2. Nguyên phân là gì? Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân?

Nguyên phân là phương thức sinh san cua tố bào và sự lớn lên của cơ thể, đồng thời duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản vô tính.

3. Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì?

a) Sự chia đều chất nhân của tế bào mẹ cho hai tế bào con

b) Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

c) Sự phân li đồng đều của các crômatit về hai tế bào con.

d) Sự phân chia đồng đều tế bào chất của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

Đáp án: b

4. Ở ruồi giấm 2n-8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?

a) 4 b) 8 c) 16 d)32

Đáp án: c

PHẨN CÂU HỎI BỔ SUNG

Nguyên phân có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

Gợi ý trả lời câu hỏi:

Ý nghĩa thực tiễn của nguyên phân: giâm, chiết, ghép cành, nuôi cấy mô.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: