Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 8: Nhiễm sắc thể

A. Phần tìm hiểu thảo luận + Quan sát hình 8.2 và ghi vào bảng 8 về mức độ đóng, duỗi xoắn nhiều hay ít. Bảng 8. Mức độ đóng, duỗi xoắn của NST qua các kì.Hình thái NSTKì trung gianKì đầu Kì giữaKì sau Kì cuối - Mức độ duỗi xoắn - Mức độ đóng xoắnNhiều nhấtít Cực đạiítNhiều+ Quan sát hình 8.5 và hãy cho biết các số 1 và 2 chỉ những thành phần cấu tạo nào của NST? Số 1: là...

Có thể bạn quan tâm:

A. Phần tìm hiểu thảo luận

+ Quan sát hình 8.2 và ghi vào bảng 8 về mức độ đóng, duỗi xoắn nhiều hay ít.

Bảng 8. Mức độ đóng, duỗi xoắn của NST qua các kì.

Hình thái NST Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau
Kì cuối
– Mức độ duỗi xoắn

– Mức độ đóng xoắn
Nhiều nhất ít Cực đại ít Nhiều

+ Quan sát hình 8.5 và hãy cho biết các số 1 và 2 chỉ những thành phần cấu tạo nào của NST?

Số 1: là nhiều nhiễm sắc tử chị em (crômatit)

Số 2: là tâm động

B. Phần trả lời câu hỏi và bài tập

1. Những biển đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn diễn ra ở các kì như thế nào? Tại sao nói sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chất chu kì?

Sự đóng, duỗi xoắn có tính chất chu kì vì ở kì trung gian NST ở dạng duỗi xoắn. Sau đó, bắt dầu đóng xoắn ở kì đầu và đóng xoắn cực đại ở kì giữa. Sang kì sau, NST bắt đầu duỗi xoắn và tiếp tục duỗi xoắn ở kì cuối. Khi tế bao con được tạo thành ở kì trung gian, NST ở dạng duỗi xoắn và duỗi xoắn có tính chất chu kì qua các thế hệ tế bào.

2. Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của nguyên phân? Mô tả cấu trúc đó.

Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì giữa của nguyên phân. Mô tả cấu trúc điển hình của NST: gôm một nhiễm sắc tử chị em (crômatit) ;gắn với nhau ở tâm động (eo thứ nhất chia nó thành hai cánh. Tâm động là điểm đỉnh NST vào sợi tơ vô sắc trong họ thoi phân bào. Nhờ đó, khi sợi tơ co rút trong quá trình phân bào, NST di chuyển về các cực của tế bào. Một số nhiễm sắc thể còn có eo thứ hai.

3. Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng?

NST là cấu trúc mang gen và tự nhân đôi được, nhờ đó các tính trạng di truyền được sao chép lại qua các thế hệ cơ thể.

4. Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

a) Kì đầu b) Kì giữa c) Kì sau d) Kì trung gian

Đáp án: d

III. PHẦN CÂU HỎI BỔ SUNG

Hãy chọn đáp án đúng cho các câu sau:

1. NST đóng xoắn cực đại ở kì:

a) Kì đầu b) Kì giữa c) Kì sau d) Kì cuối

2. NST duỗi xoắn hoàn toàn ở ki:

a) Kì đầu b) Kì giữa c) Kì sau

d) Kì trung gian e) Kì cuối

Đáp án: Câu 1: b ; Câu 2: d

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: