Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 4: Lai hai cặp tính trạng

A. Phần tìm hiểu thảo luận + Quan sát hình 4.1 và điền vào bảng 4. Bảng 4. Phân tích kết quả thí nghiệm của Menđen + Hãy điền cụm từ hợp lí vào chỗ trống trong câu sau đây: Khi lai cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của hai cặp tính trạng độc lập với nhau, cho F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp...

Có thể bạn quan tâm:

A. Phần tìm hiểu thảo luận

+ Quan sát hình 4.1 và điền vào bảng 4.

Bảng 4. Phân tích kết quả thí nghiệm của Menđen

bang 4

+ Hãy điền cụm từ hợp lí vào chỗ trống trong câu sau đây:

Khi lai cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của hai cặp tính trạng độc lập với nhau, cho F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

B. Phần câu hỏi và bài tập

1. Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các lính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau?

Căn cứ vào tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó, Menđen đã xác định các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau.

2. Biến dị tổ hợp là gì? Nó được xuất hiện với hình thức sinh sản nào?

Biến dị tổ hợp là các kiểu hình khác bố mẹ.

Nó được xuất hiện với hình thức sinh sản hữu tính (giao phối).

3. Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là F2 nhất thiết phải có:

a) Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội : 1 lặn.

b) Tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

c) Kiểu hình khác nhau.

d) Tỉ lệ các kiểu hình bằng tích các tỉ lệ của các cặp tính trạng hợp thành chúng.

e) Các biến dị tổ hợp.

Đáp án: b

III. CÂU HỎI BỔ SUNG

Ở đậu Hà Lan, cho lai cặp bố mẹ thuần chủng hạt vàng, thân cao với hạ xanh thân thấp thì F1 thu dược toàn hạt vàng thân cao. Cho các cây F1 lai với nhau thì F2 thu được bốn loại kiểu hình với tỉ lệ 9 vàng, cao: 3 vàng thấp: 3 xanh, cao: 1 xanh, thấp.

Hãy xác định những kiểu hình là biến dị tổ hợp trong các kiểu hình trên?

Gợi ý trả lời câu hỏi:

Vàng, thấp và xanh, cao là những biến dị tổ hợp.

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: