Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN.

+ Quan sát hình 17.2 và cho biết: + ARN được tổng hợp dựa vào một hay hai mạch đơn của gen? ARN được tổng hợp dựa vào một mạch đơn của gen, mạch này gọi là mạch khuôn. Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau để tạo cặp trong quá trình hình thành mạch ARN. A liên kết với U, T liên kết với A G liên kết với X, X liên kết với G Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phân trên mạch...

Có thể bạn quan tâm:


+ Quan sát hình 17.2 và cho biết:

+ ARN được tổng hợp dựa vào một hay hai mạch đơn của gen?

ARN được tổng hợp dựa vào một mạch đơn của gen, mạch này gọi là mạch khuôn.

Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau để tạo cặp trong quá trình hình thành mạch ARN.

A liên kết với U, T liên kết với A

G liên kết với X, X liên kết với G

Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phân trên mạch ARN so với mỗi mạch đơn của gen?

Trình tự các loại đơn phân trên mạch ARN giống với trình tự các loại nuclêôtit trên mạch bổ sung nhưng trong đó T được thay bằng U.

B. Phần câu hỏi và bài tập

1. Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc ARN và ADN?

Những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc ARN và ADN là:

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: