Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 16: ADN và bản chất của gen

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo các nguyên tắc: khuôn mẫu, bổ sung và giữ lại một nửa. Nhờ đó, 2 ADN con được tạo ra giống ADN mẹ. Đây là một đặc tính xác định ADN là cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền. 2. Bản chất của gen là ADN – mỗi gen cấu trúc là một đoạn mạch của phân tử ADN mà mang thông tin quy định cấu trúc của một loại...

Có thể bạn quan tâm:

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo các nguyên tắc: khuôn mẫu, bổ sung và giữ lại một nửa. Nhờ đó, 2 ADN con được tạo ra giống ADN mẹ. Đây là một đặc tính xác định ADN là cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền.

2. Bản chất của gen là ADN – mỗi gen cấu trúc là một đoạn mạch của phân tử ADN mà mang thông tin quy định cấu trúc của một loại prôtêin.

3. ADN có hai chức năng quan trọng là mang và truyền đạt thông tin di truyền.

II. PHẨN GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI

A. Phần tìm hiểu và thảo luận

+ Quan sát hình 16.1 và cho biết:

– Quá trình tự nhân đôi đã diễn ra trên hai mạch đơn của ADN

+ Trong quá trình tự nhân đôi các loại nuclêôtit trên mạch khuôn và ở môi trường nội bào liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung:

A liên kết với T

G liên kết với X

Sư hình thành mạch mới ở 2 ADN con đang dần được hình thành diễn ra như thế nào?

Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con đang dần được hình thành đều dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ và ngược chiều nhau.

+ Có những nhận xét gì về cấu tạo giữa 2 ADN con và ADN mẹ?

Cấu tạo của 2 ADN giống hệt nhau và giống ADN mẹ, trong mỗi ADN còn có một mạch của ADN mẹ và một mạch mới được tổng hợp từ nguyên liệu của môi trường nội bào. Như vậy, sự sao chép ADN đã diễn ra theo nguyên tắc giữ lại một nửa (bán bảo toàn).

B. Phần câu hỏi và bài tập

Mô tả quá trình sơ lược nhân đôi ADN ?

Quá trình tự nhân đôi ADN (sao chép) diễn ra qua các giai đoạn theo thứ tự sau :

1 phân tử ADN tháo xoắn, tách rời dần hai mạch của ADN nhờ các enzim. Sau khi được tách ra, các nuclôôtit trên mạch đơn lần lượt liên kết với các nuclêôtit tự do trong mỏi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung (A-T, G – X ) để tạo mạch mới.

Khi quá trình tự nhân đôi kết thúc, hai phân tứ ADN con được tạo thành rồi đóng xoắn, chúng có cấu tạo giống nhau và giống ADN mẹ ban đầu.

2. Giải thích vì sao ADN con được tạo ra qua cơ chế tự nhân đôi lại giống ADN mẹ?

ADN con được tạo ra qua cơ chế tự nhân đôi giống ADN mẹ vì sự tự nhân đôi ADN diễn ra theo các nguyên tắc: khuôn mẫu, bổ sung và bán bảo toàn.

3. Nêu bản chất hóa học ra chức năng của gen ?

– Bản chất hóa học và chức năng của gen la ADN

– Chức năng của gen: gen có chức nang di truyền xác định.

4. Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau:

h1

Với cấu trúc của hai đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn mạch ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi. 2 đoạn mạch ADN con:

h2


III. CÂU HỎI BỔ SUNG

Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau:

Mạch 1: G-T-A X-G-T-A-X

Mạch 2: X-A-T-G-X-A-T-G

Khi một đoạn mạch ADN này tự nhân đôi một lần thì được kết quả như thế nào? Viết cấu trúc của chúng.

Gợi ý trả lời câu hỏi:

Khi một đoạn mạch ADN trên tự nhân đôi một lần thì được hai đoạn ADN con có cấu trúc giống nhau và giống đoạn mạch ADN ban đầu.

Chúng có cấu trúc như sau:

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: