Giải bài tập môn Toán lớp 4, tập 2 bài 89

1. Trong các số 294 ; 634 ; 2763 ; 3681 ; 6020 ; 78 132. a) Các số chia hết cho 3 là: 294 ; 2763 ; 3681 ; 78 132. b) Các số không chia hết cho 3 là: 634 ; 6020. c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: 294 ; 78 132. 2. Với 3 trong 4 chữ số 0 ; 6 ; 1 ; 2 hãy viết các số có 3 chữ số và: a) Chia hết cho 9 : 612 ; 621 ; 126 ; 162 ; 261 ; 216. b) Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 : 120 ; 102 ; 201 ; 210. 3. Viết số thích...

Có thể bạn quan tâm:

1. Trong các số 294 ; 634 ; 2763 ; 3681 ; 6020 ; 78 132.

a) Các số chia hết cho 3 là: 294 ; 2763 ; 3681 ; 78 132.

b) Các số không chia hết cho 3 là: 634 ; 6020.

c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: 294 ; 78 132.

2. Với 3 trong 4 chữ số 0 ; 6 ; 1 ; 2 hãy viết các số có 3 chữ số và:

a) Chia hết cho 9 : 612 ; 621 ; 126 ; 162 ; 261 ; 216.

b) Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 : 120 ; 102 ; 201 ; 210.

3. Viết số thích hợp vào ô trống để được:

a) Số chia hết cho 3: b89a
b) Số chia hết cho 9: b89b
c) Số chia hết cho 3 và chia hết cho 2: b89c

4. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

a) Số 4568 không chia hết cho 3. Đ

b) Số 55 647 chia hết cho 9. Đ

c) Số 462 vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3. Đ

5. a) Viết tiếp 5 số chia hết cho 10: 0 ; 10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70.

b) Viết tiếp 3 số chia hết cho cả 2 ; 5 và 3: 0 ; 30 ; 60 ; 90 ; 120.

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: