Giải bài tập môn Toán lớp 4, tập 2 bài 88

1. Trong các số 540 ; 332 ; 3627 ; 8144 ; 10 953. Trong các số đã cho số chia hết cho 3 là: 540 ; 3627 ; 10 953. 2. Trong các số 54 ; 610 ; 7363 ; 33354 ; 2196 ; 50 601 ; 431 161: Trong các số đã cho số không chia hết cho 3 là: 610 ; 7363 ; 431 191. 3. Viết chữ số thích hợp vào của 45 được số có 3 chữ số và là số: a) Chia hết cho 2 : 450 ; 452 ; 454 ; 456 ; 458. b) Chia hết cho 3 : 450 ; 453 ; 456 ; 459. c) Chia hết cho 5 : 450 ;...

Có thể bạn quan tâm:

1. Trong các số 540 ; 332 ; 3627 ; 8144 ; 10 953. Trong các số đã cho số chia hết cho 3 là: 540 ; 3627 ; 10 953.

2. Trong các số 54 ; 610 ; 7363 ; 33354 ; 2196 ; 50 601 ; 431 161:

Trong các số đã cho số không chia hết cho 3 là: 610 ; 7363 ; 431 191.

3. Viết chữ số thích hợp vào b88a của 45 bai 88a được số có 3 chữ số và là số:

a) Chia hết cho 2 : 450 ; 452 ; 454 ; 456 ; 458.

b) Chia hết cho 3 : 450 ; 453 ; 456 ; 459.

c) Chia hết cho 5 : 450 ; 455.

d) Chia hết cho 9 : 450 ;459.

4. Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9:

b88b

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: