Giải bài Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số – sgk Toán 7 tập 2 trang 49

| Tin mới | Tag:
  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Câu 1: trang 49 sgk Toán 7 tập 2

Viết năm đơn thức của hai biến x, y, trong đó x và y có bậc khác nhau.

Trả lời

Năm đơn thức là $x^2y^3; 5x^4y; 8xy^5; 12xy^3; 2x^2y^3$

Câu 2: trang 49 sgk Toán 7 tập 2

Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Cho ví dụ.

Trả lời

Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến

Ví dụ: $4xy^2; -3xy^2; frac{1}{2}xy^2$

Các đơn thức đồng dạng có thể cộng hoặc trừ các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

Câu 3: trang 49 sgk Toán 7 tập 2

Phát biểu quy tắc cộng, trừ hai đơn thức đồng dạng.

Trả lời

Để cộng hoặc trừ hai đơn thức đồng dạng, ta cộng hoặc trừ các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến số.

Câu 4: trang 49 sgk Toán 7 tập 2

Khi nào a được gọi là nghiệm của đa thức P(x)?

Trả lời

a được gọi là nghiệm của đa thức P(x) khi và chỉ khi $P(a)=0$

Bình luận
0

Bình luận