Giải bài Giới thiệu tỉ số – sgk Toán 4 trang 146

| Tin mới | Tag:

Câu 1: Trang 147 sgk toán lớp 4

Viết tỉ số của a và b biết:

a) a= 2; b = 3

b) a = 7; b= 4

c) a = 6; b = 2

d) a = 4; b = 10

Bình luận
0

Bình luận