Giải bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng – sgk Vật lí 9 trang 139-141

| Tin mới | Tag:

Trang 139 Sgk Vật lí lớp 9

a) Lần lượt chắn trước khe sáng một tấm lọc màu đỏ, rồi tấm lọc màu xanh và quan sát. Trước khi quan sát, hãy dự đoán hình ảnh sẽ quan sát được.

b) Chặn khe sáng bằng tấm lọc nửa trên màu đỏ, nửa dưới màu xanh (hình 51.1c). Dự đoán hiện tượng xảy ra. Tiến hành quan sát.

Mô tả hiện tượng quan sát được trong hai trường hợp a và b.

Bình luận
0

Bình luận