Giải bài 38 quốc tế thứ nhất và công xã Pa – ri 1871

| Tin mới | Tag:

A. Kiến thức trọng tâm

1. Quốc tế thứ nhất

a. Hoàn cảnh ra đời.

 • Giữa thế kỷ XIX kinh tế TBCN phát triển:
  • Công nhân đông, tập trung trong các nhà máy ,xí nghiệp
  • Giai cấp tư sản tăng cường áp bức, bóc lột
 • 28/9/1864: Quốc tế thứ nhất thành lập

b. Hoạt động :

 • Thông qua các kỳ đại hội (5 lần ĐH)
 • Truyền bá học thuyết Mác
 • Chống tư tưởng lệch lạc, sai lầm trong nội bộ

c. Vai trò:

 • Thông qua nghị quyết về kinh tế – chính trị
 • Truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào CN
 • Đoàn kết thống nhất các lực lượng vô sản Thế giới

2. Công xã Pari 1871

a. Cuộc cách mạng ngày 18-3-1871 và sự thành lập Công xã

 • 19-7-1870, chiến tranh Pháp – Phổ bùng nổ. Pháp thua.
 • Ngày 4 – 9 – 1870, nhân dân Pari khởi nghĩa, chính quyền Na-pô-lê-ông III bị lật đổ.
  • “Chính phủ vệ quốc” của tư sản được thành lập.
  • Nhân dân tổ chức thành các đơn vị Quốc dân quân.
 • Ngày 18-3-1871, Chi-e tấn công đồi Mông-mác thất bại, bỏ Pa-ri chạy về Véc-xai. Nhân dân làm chủ Pa-ri.

b. Công xã Pa-ri – Nhà nước kiểu mới

 • 26/3/1871, Hội đồng Công xã gồm 86 đại biểu, được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.
 • Ban bố pháp luật và lập ra 10 uỷ ban để thi hành pháp luật.
 • Ra sắc lệnh giải tán quân đội, bộ máy cảnh sát của tư sản, thành lập lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Ban hành sắc lệnh mới: tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của Nhà nước, quy định lương tối thiểu, thực hiện giáo dục bắt buộc, quy định giá bán bánh mì…
 • Tất cả những chính sách trên đều nhằm phục vụ quyền lợi nhân dân lao động. Đây thực sự là một Nhà nước kiểu mới.

Bình luận
0

Bình luận