Giải bài 29 chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam

A. Kiến thức trọng tâm I. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 – 1914) 1. Tổ chức bộ máy Nhà nước.Năm 1897 thành lập Liên bang Đông Dương gồm : Việt Nam, Cam-pu-chia và Lào do toàn quyền Đông Dương đứng đầu.Sơ đồ bộ máy thống trị của Pháp ở Đông Dương 2. Chính sách kinh tế.Nông nghiệp :Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất.Bóc lột nông dân theo kiểu phát canh...

Có thể bạn quan tâm:

A. Kiến thức trọng tâm

I. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 – 1914)

1. Tổ chức bộ máy Nhà nước.

2. Chính sách kinh tế.

3. Chính sách văn hoá, giáo dục.

=> Mục đích của chính sách này là nô dịch và ngu dân.

II. Những chuyển biến của xã hội Việt Nam

1. Các vùng nông thôn

2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới

3. Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: