Giải bài 25 lí 6: Sự nóng chảy và sự đông đặc ( tiếp theo )- sgk trang 77

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 78 – sgk Vật lí lớp 6

Căn cứ vào đường biểu diễn vừa vẽ được, trả lời các câu hỏi sau đây:

C1. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc ?

C2. Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì:

– Từ phút 0 đến phút thứ 4;

– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;

– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 ?

C3. Trong các khoảng thời gian sau, nhiệt độ của băng phiến thay đổi thế nào:

– Từ phút 0 đến phút thứ 4;

– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;

– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 ?

Bình luận
0

Bình luận