Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau 18. Cho hàm số y = ax + 3. Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau : a) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = -2x ; b) Khi x = 1 + thì y = 2 + . >> Xem thêm đáp án câu 18 tại đây. 19. Biết rằng với X = 4 thì hàm số y = 2x + b có giá trị 5. a) Tìm b ; b) Vẽ đồ thị của hàm số ứng với giá trị của b tìm được ở câu a)...

Có thể bạn quan tâm:

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

18. Cho hàm số y = ax + 3. Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau :

a) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = -2x ;

b) Khi x = 1 + sqrt{2} thì y = 2 + sqrt{2} .

>> Xem thêm đáp án câu 18 tại đây.

19. Biết rằng với X = 4 thì hàm số y = 2x + b có giá trị 5.

a) Tìm b ;

b) Vẽ đồ thị của hàm số ứng với giá trị của b tìm được ở câu a)

>> Xem thêm đáp án câu 19 tại đây.

20. Tìm hệ số a của hàm số y = ax + 1, (1)

biết rằng khi x = 1 + sqrt{2} thì y = 3 + sqrt{2} .

>> Xem thêm đáp án câu 20 tại đây.

21. Xác định hàm số y = ax + b biết đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ

bằng 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2.

>> Xem thêm đáp án câu 21 tại đây.

22. Xác định hàm số trong mỗi trường hợp sau, biết đồ thị của hàm số là

đường thẳng đi qua gốc toạ độ :

a) Đi qua điểm A(3 ; 2);

b) Có hệ số a bằng sqrt{3} ;

c) Song song với đường thẳng y = 3x + 1.

>> Xem thêm đáp án câu 22 tại đây.

23. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai điểm A(1 ; 2), B(3 ; 4).

a) Tìm hệ số a của đường thẳng đi qua A và B ;

b) Xác định hàm số biết đồ thị của nó là đường thẳng đi qua A và B.

>> Xem thêm đáp án câu 23 tại đây.

24. Cho đường thẳng y = (k + 1)x + k (1)

a) Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) đi qua gốc toạ độ ;

b) Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 – sqrt{2} ;

c) Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) song song với đường thẳng y = (sqrt{3} + 1)x + 3 .

>> Xem thêm đáp án câu 24 tại đây.

Bài tập bổ sung

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

a) Tìm giá trị của k để đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2sqrt{3} .

b) Tìm giá trị của k để đường thẳng (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1.

c) Chứng minh rằng, với mọi giá trị k ≥ 0, các đường thẳng (d) luôn đi qua một điểm cố định. Hãy xác định toạ độ của điểm cố định đó.

>> Xem thêm đáp án Bài tập bổ sung tại đây.

>> Xem thêm tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: