Đề tự kiểm tra – Đề số 2 – Sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

ĐỀ SỐ 2:

Thời gian làm bài :90 phút

Câu I.

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

2) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M(1; 0).

3) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình

>>Xem đáp án tại đây.

Câu II.

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:

>>Xem đáp án tại đây.

Câu III.

1) Tính các tích phân sau:

2) Tìm modun của các số phức sau:

>>Xem đáp án tại đây.

Bình luận
0

Bình luận