Đề tự kiểm tra cuối năm – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Đề tự kiểm tra cuối năm ( Thời gian làm bài : 90 phút) ĐỀ I Bài 1 : (2 điểm) Cho dãy số ( ) với = 3 – 2n. a) Xét tính tăng, giảm của dãy số b) Chứng minh rằng dãy số trên là cấp số cộng c) Tính tổng 100 số hạng đầu của dãy số >>Xem đáp án tại đây. Bài 2 ( 2 điểm) Tìm cấp số nhân gồm 7 số hạng, biết : >>Xem đáp án tại đây. Bài 3 (2 điểm) Giải các phương trình...

Có thể bạn quan tâm:

Đề tự kiểm tra cuối năm

( Thời gian làm bài : 90 phút)

ĐỀ I

Bài 1 : (2 điểm)

Cho dãy số ( u_n ) với u_n = 3 – 2n.

a) Xét tính tăng, giảm của dãy số

b) Chứng minh rằng dãy số trên là cấp số cộng

c) Tính tổng 100 số hạng đầu của dãy số

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 ( 2 điểm)

Tìm cấp số nhân gồm 7 số hạng, biết :

Đề tự kiểm tra cuối năm

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 (2 điểm)

Giải các phương trình :

a) 1 + sinx – cos x = 0

b) cos^4 x + sin^4 x = 1

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4 ( 2 điểm)

Tìm các giới hạn :

Đề tự kiểm tra cuối năm

Đề tự kiểm tra cuối năm

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 5 ( 2 điểm)

Cho hàm số y = 2/3. mx^3 x^2 + m – 1 có đồ thị (C)

a) Xác định m để đồ thị (C) đi qua điểm ( 1 ; 4/3)

b) Gọi ( C_1 ) là đồ thị của hàm số ứng với m = 1. Viết phương trình tiếp tuyến của ( C_1 ) tại điểm có hoành độ x = 1

c) Viết phương trình tiếp tuyến của ( C_1 ) song song với đường thẳng có phương trình 4x – y + 1 = 0

>>Xem đáp án tại đây.

ĐỀ II

Phần tự luận ( 7 điểm )

Bài 1 ( 2 điểm )

Cho dãy số ( u_n ) với u_n = {( -1)}^n . {( -3)}^{n + 1}

a) Xét tính tăng, giảm của dãy số

b) Chứng minh rằng dãy số trên là cấp số nhân

c) Hỏi phải lấy tổng của bao nhiêu số hạng đầu của dãy số để được kết quả là – 265716.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 ( 2,5 điểm )

a) Giải phương trình cos2x – cos3x + cos4x = 0 ;

b) Chứng minh rằng nếu tam giác ABC có số đo các góc là A, B, C thỏa mãn điều kiện sinB/ sinC = 2 cosA thì đó là tam giác cân

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 ( 2,5 điểm )

Cho hàm số :

Đề tự kiểm tra cuối năm

a) Tính y'(1)

b) Tìm m để hàm số liên tục tại x = – 1.

c) Với giá trị của m vừa tìm được ở câu b) hàm số có đạo hàm tại x = -1 không ?

>>Xem đáp án tại đây.

Phần trắc nghiệm ( 3 điểm )

Bài 4 : Giá trị lớn nhất của hàm số y = 3 – 4cos2x là :

A. 7

B. – 1

C. 3

D. 1

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 5 : Tập xác định của hàm số y = cotx $latex sqrt {1 + sinx} là :

A. R

B. R {kπ/2 , k ∈ Z}

C. R {kπ , k ∈ Z}

D. R{0}

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 6 : Một tổ gồm 7 nam và 5 nữ. Người ta lập một nhóm 5 người trong đó có 2 nữ. Số cách thành lập là :

A. 320

B. 410

C. 350

D. 210

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 7 Cho cấp số cộng u_1 = 2; d = -5. Tìm n để S_n = – 205

A. n = 15

B. n = 21

C. n = 10

D. n = 12

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 8 : Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn 2,(17)

Dạng phân số biểu diễn của số thập phân trên là :

A. 217/99

B. 217/100

C. 215/100

D. 215/99

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 9 Cho hàm số y = x^3 2x^2 – x + 1 có đồ thị (C) điểm A thuộc (C) có hoành độ ( x_0 ) . Chọn x_0 để tiếp tuyến tại A của (C) vuông góc với đường thẳng y = 1/2 . x – 1

A. x_0 = – 2

B. x_0 = 2/3

C. x_0 = -1

D. x_0 = 1/3

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 10 : Cho hàm số y = sin4x cos4x . Khi đó giá trị y’ ( π/3) là :

A. 0

B. -2

C. 2

D. sqrt 3

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11 · Sách bài tập giải tích 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: