Đề thi Toán lớp 5 học kì II năm 2018

I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm) Chọn ý đúng ghi vào bài làm. Câu 1. (0,5 điểm)Số bé nhất trong các số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là: a. 3,505 b. 3,050 c. 3,005 d. 3,055 Câu 2. (0,5 điểm)Trung bình một người thợ làm một sản phẩm hết 1giờ 30 phút. Người đó làm 5 sản phẩm mất bao lâu ? 7 giờ 30 phút b. 7 giờ 50 phútc.6 giờ 50 phút d. 6 giờ 15 phút Câu 3. (0,5 điểm) Có bao nhiêu số thập phân ở giữa 0,5 và 0,6: ...

Có thể bạn quan tâm:

I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài làm.

Câu 1. (0,5 điểm)Số bé nhất trong các số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505 b. 3,050 c. 3,005 d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm)Trung bình một người thợ làm một sản phẩm hết 1giờ 30 phút. Người đó làm 5 sản phẩm mất bao lâu ?

  1. 7 giờ 30 phút b. 7 giờ 50 phút

c.6 giờ 50 phút d. 6 giờ 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) Có bao nhiêu số thập phân ở giữa 0,5 và 0,6:

a. Không có số nào b.1 số c. 9 số d. Rất nhiều số

Câu 4. (0,5 điểm) Hỗn số viết thành số thập phân là:

  1. 3,90 b.3,09 c.3,9100 d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một số biết 20 % của nó là 16. Số đó là :

a. 0,8 b. 8 c. 80 d. 800

Câu 6.(1 điểm) Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống.

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương đó là:

a. 27 dm3 […]

b. 2700 cm3 […]

c. 54 dm3 […]

d. 27000 cm3 […]

II. TỰ LUẬN: ( 4 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 0,48 m2 = …… cm2 b. 0,2 kg = …… g

c.5628 dm3 = ……m3 d. 3 giờ 6 phút = ….giờ

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính và tính.

a. 56,72 + 76,17 b. 367,21 – 128,82

c. 3,17 x 4,5 d. 52,08 :4,2

Bài 3. (2 điểm)Quãng đường AB dài 180 km. Lúc 7 giờ 30 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi:

  1. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?
  2. Chỗ 2 xe gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 4: Tính nhanh (1 điểm)

………. Hết …………
——————————————–

ĐÁP ÁN

I.TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm ) đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm ) đáp án a

Câu 3. ( 0,5 điểm ) đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm ) đáp án b

Câu 5. ( 1 điểm ) đáp án c

Câu 6. ( 1 điểm)

a. 27 dm3 [Đ]

b. 2700 cm3 [S]

c. 54 dm3 [S]

d. 27000 cm3 [Đ]

II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Bài 1. ( 1 điểm) Mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 m2 = 4800 cm2 b. 0,2 kg = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3 d. 3 giờ 6 phút = 3,1.giờ

Bài 2:( 2 điểm )Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89 b. 238,39 c. 14,265 d. 12,4

Bài 3:( 2 điểm )

Giải

Tổng hai vận tốc là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai người gặp nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai người gặp nhau lúc:

2 giờ + 7 giờ 30 phút = 9giờ 30 phút (0,5 điểm)

Chỗ gặp nhau cách A số km là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9 giờ 30 phút

b) 108 km

Bài 4: Tính nhanh ( 1 điểm)

Ngày 04/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: