Đề thi Sinh học lớp 8, học kì II, năm học 2018

A. Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: 1. Địa y là sinh vật: a. Cộng sinh giữa tảo và nấm b. Hội sinh giữa tảo và nấm c. Hợp tác giữa tảo và nấm d. Kí sinh giữa tảo và nấm 2. Vi khuẩn sống trong ruột già của người có mối quan hệ: a. Cộng sinh hoặc cạnh tranh b. Kí sinh hoặc cộng sinh c. Kí sinh hoặc cạnh tranh d. Kí sinh hoặc sinh vật ăn sinh vật khác 3. Nguồn gốc...

Có thể bạn quan tâm:


A. Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

1. Địa y là sinh vật:

a. Cộng sinh giữa tảo và nấm b. Hội sinh giữa tảo và nấm

c. Hợp tác giữa tảo và nấm d. Kí sinh giữa tảo và nấm

2. Vi khuẩn sống trong ruột già của người có mối quan hệ:

a. Cộng sinh hoặc cạnh tranh b. Kí sinh hoặc cộng sinh

c. Kí sinh hoặc cạnh tranh d. Kí sinh hoặc sinh vật ăn sinh vật khác

3. Nguồn gốc sâu xa của năng lượng cung cấp cho hoạt động của con người là:

a. Từ thực vật b. Từ động vật.

c. Từ ánh sáng mặt trời d. Từ ôxi và nước.

4. Các con cá Chép sống trong một ao có mối quan hệ:

a. Cộng sinh b. Cộng sinh và cạnh tranh c. Cạnh tranh d. Hội sinh

5. Một nhóm các thể cùng loài cùng sinh sống trong một khoảng không gian, ở một thời điểm, có khả năng sinh sản tạo thành thế hệ mới là:

a. Quần thể sinh vật b. Quần xã sinh vật

c. Hệ sinh thái d. Tổ sinh thái

6. Khi nguồn thức ăn dồi dào, số lượng cá thể của quần thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích sẽ:

a. Giảm b. Ổn định

c. Lúc tăng lúc giảm theo hình sin d. tăng

B. Tự luận:

7. Cho các sinh vật sau: Cây cỏ, sâu, chuột, cầy, bọ ngựa, vi sinh vật, đại bàng hãy viết ít nhất 4 chuỗi thức ăn có 4 mắt xích?

8. Ô nhiễm môi trường là gì? Kể tên các tác nhân gây ô nhiễm môi trường?

9. Là học sinh em thấy mình có vai trò gì trong việc bảo vệ môi trường?

Ngày 04/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: