Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 7 – Đề số 7

1. Cho hàm số: a) Tính f(x) khi x = -2 Loading... b) Tìm x biết f(x) = 51 2. Cho đa thức: P(x) = 3 – 2 + 5x – Q(x) = – + 3 – 2 + 5x – 2. a) Tìm đa thức P(x) – Q(x). b) Chứng tỏ P(x) – Q(x) không có nghiệm. 3. Cho đa thức: a) Thu gọn đa thức A. b) x = 1 có là nghiệm của A không? Vì sao? 4. Tìm nghiệm của các đa thức sau a) f(x) = – 2x. b) g(x) = – 4. 5. Cho tam giác ABC vuông tại A có C = 60° lấy E trên BC sao...

Có thể bạn quan tâm:

1. Cho hàm số:

a) Tính f(x) khi x = -2

Loading…

b) Tìm x biết f(x) = 51

2. Cho đa thức:

P(x) = 3x^{3} – 2x^{2} + 5x – frac{1}{2}

Q(x) = –x^{4} + 3x^{3} – 2x^{2} + 5x – 2.

a) Tìm đa thức P(x) – Q(x).

b) Chứng tỏ P(x) – Q(x) không có nghiệm.

3. Cho đa thức:

a) Thu gọn đa thức A.

b) x = 1 có là nghiệm của A không? Vì sao?

4. Tìm nghiệm của các đa thức sau

a) f(x) = frac{2}{3} – 2x. b) g(x) = x^{2} – 4.

5. Cho tam giác ABC vuông tại A có C = 60° lấy E trên BC sao cho CE = AC

a) Chứng minh ΔACE đều.

b) Chứng minh BE = AE.

c) Từ E kẻ đường thẳng vuông góc với AB tại F (F thuộc AB) chứng minh F là trung điểm của AB.

d) Gọi I là trung điểm của BE, AI cắt EF tại G, B, G cắt AE tại H. Chứng minh CH vuông góc với AE.

Xem thêm Đáp án đề số 7 – Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 7 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: