Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 7 – Đề số 4

| Tin mới | Tag:

Đề toán thi cuối học kỳ 2 lớp 7

1. Điểm kiểm tra môn Toán học kì II của lớp 7B được thống kê như sau:

Đề toán thi cuối học kỳ 2 lớp 7

Loading…

a) Dựng biểu đồ đoạn thẳng (trục hoành biểu diễn điểm số, trục tung biểu diễn tần số).

b) Tính số trung bình cộng.

2. Cho:

a) Tính f(x) + g(x). b) Tính f(x) – g(x).

3. Tìm nghiệm của đa thức:

a) f(x) = (x+ 2)(x – 1).

4. Cho đa thức:

a) Tìm p, q biết rằng P(0) = -5; P(-1) = -8.

b) Tìm p, q biết P(x) = Q(x), với mọi giá trị của x.

5. Cho tam giác ABC có widehat{A} = 60°, AB < AC, đường cao BH (H thuộc AC).

a) So sánh widehat{ABC} widehat{ACB} . Tính widehat{ABH} .

b) Vẽ AD là phân giác của góc A (A thuộc BC), vẽ BI ⊥ AD tại I. Chứng minh ΔAIB = ΔBHA.

c) Tia BI cắt AC ở E chứng minh ΔABE đều.

d) Chứng minh DC > DB.

Xem thêm Đáp án đề số 4 – Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 7 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận