Đề số 7 – Đề kiểm tra Học kì II Toán lớp 5

Đề kiểm tra số 7 Toán lớp 5 PHẦN 1 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả hoặc câu trả lời đúng : Tìm số tự nhiên x, biết 1,5 < x < 2,5. Số x là : A. 0. B. 1. C. 2. b) Dòng nào dưới đây xếp đúng thứ tự các số đo thời gian từ bé đến lớn : A. 15 phút; giờ; 40 phút; giờ. B. 15 phút; giờ; 40 phút; giờ. C. 15 phút; 40 phút; giờ; giờ. c) Cho biết của một số là 375. Vậy 80% số đó...

Có thể bạn quan tâm:

Đề kiểm tra số 7 Toán lớp 5

PHẦN 1

1. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả hoặc câu trả lời đúng :

Tìm số tự nhiên x, biết 1,5 < x < 2,5.

Số x là :

A. 0. B. 1. C. 2.

b) Dòng nào dưới đây xếp đúng thứ tự các số đo thời gian từ bé đến lớn :

A. 15 phút; frac{3}{4} giờ; 40 phút; frac{1}{2} giờ.

B. 15 phút; frac{1}{2} giờ; 40 phút; frac{3}{4} giờ.

C. 15 phút; 40 phút; frac{1}{2} giờ; frac{3}{4} giờ.

c) Cho biết frac{3}{5} của một số là 375. Vậy 80% số đó là bao nhiêu ?

A. 180. B. 625. C. 500. D. 550.

2. Viết số vào chỗ chấm thích hợp :

a) 1m =………… hm =……….. hm ;

1g =…………………….. dag =……….. dag

b) 3562m =……….. km =……….. m ;

4068g = ………….kg.

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống :

……… a) 8,5ha > 8 hm^{2} 5dam^{2} .

……… b) 9m^{3} 7dm^{3} > 9,7m^{3} .

……… c) frac{2}{5} m^{3} = 400dm^{3} .

……… d) 708dm^{2} = 7,08m^{2} .

PHẦN 2

1. Đặt tính rồi tính :

a) 45,76 x 3,05 b) 225,68 : 5,6

………………………………… …………………………………

………………………………… …………………………………

………………………………… …………………………………

2. Tính giá trị biểu thức :

a) 637,38 : 18 x 2,5 = b) 56,32 – 13,4 x 2,4 =

………………………………… …………………………………

………………………………… …………………………………

c)

Đề kiểm tra số 7 Toán lớp 5

3. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 36m, đáy bé 22m, chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Vụ mùa vừa qua cứ 100 m^{2} thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi thửa ruộng thu hoạch được tất cả bao nhiêu tạ thóc ?

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

4. Trên một tấm bìa hình chữ nhật, người ta vẽ một hình thoi có đường chéo lớn bằng chiều dài tấm bìa, đường chéo bé bằng chiều rộng tấm bìa. Diện tích hình thoi bằng bao nhiêu phần trăm diện tích tấm bìa hình chữ nhật ?

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 18/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: