Đề số 6 – Đề kiểm tra Học kì II Toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Đề kiểm tra số 6 Toán lớp 5

PHẦN 1. Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Hỗn số 400frac{3}{100} viết dưới dạng số thập phân là :

100

A. 4,003. B. 40,03. C. 400,03. D. 400,3.

2. Số lớn nhất trong các số 4,079; 4,057; 4,061 và 4,08 là :

A. 4,079. B. 4,057. C. 4,061. D. 4,08.

3. Kết quả phép chia 29,4 : 0,01 là :

A. 2940. B. 294. C. 2,94. D. 0,294.

4. Một thư viện có 1000 quyển sách các loại. Biểu đồ hình quạt bên đây cho biết tỉ số phần trăm các loại sách có trong thư viện. Số sách truyện trong thư viện có là :

A. 30 quyển. B. 120 quyển,

C. 300 quyển. D. 180 quyển.

Đề kiểm tra số 6 Toán lớp 5

5. Một bể nước hình hộp chữ nhật có các kích thước đo trong lòng bể là : dài 4m; cao l,8m; rộng 3m và 80% thể tích của bể đang có nước. Mức nước trong bể cao là :

A. 1,42 m B. 1,44 m C. 1,4 m D. 1,6 m

PHẦN 2

1. Đặt tính rồi tính :

a) 16,08 x 3,6 b) 51,648 : 6,4

………………………………. ……………………………….

………………………………. ……………………………….

………………………………. ……………………………….

2. Tìm x, biết :

a) x – 5,82 = 12,6 b) 36 : x = 14,4

………………………………. ……………………………….

………………………………. ……………………………….

………………………………. ……………………………….

3. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 36 km/giờ thì mất 3 giờ 30 phút. Cũng trên quãng đường đó, một ô tô đi từ A với vận tốc 52,5 km/giờ thì sau bao lâu sẽ đến B ?

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

4. Một miếng bìa nửa hình tròn được cắt đi hai mảnh là hai nửa hình tròn nhỏ (như hình vẽ). Tính diện tích phần còn lại (phần tô đậm) của miếng bìa đó.

Đề kiểm tra số 6 Toán lớp 5

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận