Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 7

1. a) Điền số thích hợp vào ô trống: b) Xếp các số 7; 2; 10; 4; 9 thao thứ tự từ bé đến lớn vào các vòng tròn: 2. Tính: a) b) 3 + 7 – 5 = ………. 9 – 8 + 0 = ………. 3. a) Viết phép tính thích hợp: b) Điền số và dấu thích hợp để được phép tính: 4. a) Viết số thích hợp vào ô trống: b) Nối phép tính (9) với kết quả đúng: 5. Hình bên có: ……… hình tam giác, ……… hình...

Có thể bạn quan tâm:

1. a) Điền số thích hợp vào ô trống:

Kiểm tra cuối học kì 1 Toán lớp 1

b) Xếp các số 7; 2; 10; 4; 9 thao thứ tự từ bé đến lớn vào các vòng tròn:

2. Tính:

a)

b) 3 + 7 – 5 = ……….

9 – 8 + 0 = ……….

3. a) Viết phép tính thích hợp:

Kiểm tra cuối học kì 1 Toán lớp 1

b) Điền số và dấu thích hợp để được phép tính:

4. a) Viết số thích hợp vào ô trống:

b) Nối phép tính (9) với kết quả đúng:

Kiểm tra cuối học kì 1 Toán lớp 1

5. Hình bên có:

……… hình tam giác,

……… hình vuông.

Xem thêm Đáp án đề số 7 – Kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: