Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 12

1. Tính: a)3 + 5 = 4 + 6 = 9 – 2 = 7 – 7 = 8 + 0 = 8 – 8 = b) c)4 + 5 – 7 = 1+ 2 + 6 = 3 – 2 + 9 = 6 – 4 + 8 =10 – 9 + 6 = 8 – 2 + 4 = 3 + 5 – 6 = 3 + 2 + 4 = 9 – 4 – 3 = 8 – 4 + 3 = 2 + 5 – 4 = 7 – 5 + 3 = 2. Điền dấu (>, <, =) vào chỗ trống cho phù hợp:0 ……..1 5 + 2 …….. 2 + 4 6 – 4 …….. 6 + 3 3 + 2 ……..2 + 310 …….. 3 + 4 9 ……..9 + 1 4 + 5 …….. 5 + 4 2 + 2 …….. 4 – 2 7 – 4 …….. 2 + 23....

Có thể bạn quan tâm:

1. Tính:

a)

3 + 5 =

4 + 6 =

9 – 2 =

7 – 7 =

8 + 0 =

8 – 8 =

b)

c)

4 + 5 – 7 =

1+ 2 + 6 =

3 – 2 + 9 =

6 – 4 + 8 =

10 – 9 + 6 =

8 – 2 + 4 =

3 + 5 – 6 =

3 + 2 + 4 =

9 – 4 – 3 =

8 – 4 + 3 =

2 + 5 – 4 =

7 – 5 + 3 =

2. Điền dấu (>, <, =) vào chỗ trống cho phù hợp:

0 ……..1

5 + 2 …….. 2 + 4

6 – 4 …….. 6 + 3

3 + 2 ……..2 + 3

10 …….. 3 + 4

9 ……..9 + 1

4 + 5 …….. 5 + 4

2 + 2 …….. 4 – 2

7 – 4 …….. 2 + 2

3. Điền số thích hợp với hình vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối học kì một Toán lớp 1

4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

a) Cành trên: 4 con chim

Cành dưới: 3 con chim

Có tất cả: …. con chim?

b) Có: 9 bông hoa

Cho đi: 5 bông hoa

Còn: ….. bông hoa?

c) Có: 10 quả bóng

Cho: 6 quả bóng

Còn: ….. quả bóng?

5. Viết phép tính thích hợp:

Đề kiểm tra cuối học kì một Toán lớp 1

6. Điền vào ô trống số và dấu thích hợp:

Đề kiểm tra cuối học kì một Toán lớp 1

Xem thêm Đáp án đề số 12 – Kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: