Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 1

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 1 1. Điền số thích hợp vào ô □: 2. Tính: 1 + 1 = ……………… 3 + 1 = ……………… 2 + 1 = ……………… 2 + 2 = ……………… 3. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô □ 0 □1 6 □ 1 + 3 10 □9 4 □ 2 +2 4. Viết số thích hợp vào ô □: 5. Nhìn hình vẽ, điền số thích hợp vào ô □: + Có □ hình tam giác. + Có □ hình tròn. Xem thêm Đáp án đề số 1 –...

Có thể bạn quan tâm:

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 1

1. Điền số thích hợp vào ô :

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 1

2. Tính:

1 + 1 = ……………… 3 + 1 = ………………

2 + 1 = ……………… 2 + 2 = ………………

3. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô

0 1 6 1 + 3

10 9 4 2 +2

4. Viết số thích hợp vào ô :

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 1

5. Nhìn hình vẽ, điền số thích hợp vào ô :

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 1

+ Có hình tam giác.

+ Có hình tròn.

Xem thêm Đáp án đề số 1 – Kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: