Đề kiểm tra giữa học kì 1 – Đề 5 – Toán lớp 1

Đề 5 Câu 1: Vẽ thêm hình cho bằng nhau Câu 2: Điền > , < , = 3 ….. 5 5 ….. 3 2 ….. 4 4 ….. 2 1 + 2 + 3 ….. 6 2 + 2 + 3 …..8 Câu 3: Điền số thích hợp Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S: Câu 5:Số? 5 = 1 + … + … 8 = 1 + … + … 6 = 2 + … + … 9 = 2 + … + … 7 = 3 + … + … 10 = 4 + … + … Câu 6: Viết vào chỗ chấm Cho các số 0; 1; 2; 3; 4; 5. a.Các cặp số mà khi cộng có kết quả bằng 3 là...

Có thể bạn quan tâm:

Đề 5

Câu 1: Vẽ thêm hình cho bằng nhau

Câu 2: Điền > , < , =

3 ….. 5 5 ….. 3 2 ….. 4 4 ….. 2

1 + 2 + 3 ….. 6 2 + 2 + 3 …..8

Câu 3: Điền số thích hợp

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Câu 5:Số?

5 = 1 + … + … 8 = 1 + … + …

6 = 2 + … + … 9 = 2 + … + …

7 = 3 + … + … 10 = 4 + … + …

Câu 6: Viết vào chỗ chấm

Cho các số 0; 1; 2; 3; 4; 5.

a.Các cặp số mà khi cộng có kết quả bằng 3 là :…………………………

b.Các cặp số mà khi cộng có kết quả bé hơn 3 là : ……………………..

Câu 7: Viết phép tính thích hợp

XEM THÊM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 – ĐỀ 4 – TOÁN LỚP 1 TẠI ĐÂY

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: