Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Lịch sử lớp 4.

Trường Họ và tên:................................................................ Lớp: 4......... ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II Năm học: 2017 – 2018 Môn: LỊCH SỬ(40 phút)Câu 1. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế mở đầu thời Hậu Lê năm : a. Năm 1429 b. Năm 1428 c. Năm 1328 Câu 2. Cuộc xung đột giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh-Nguyễn đã gây hậu quả gì? a. Tăng cường thế mạnh của họ Trịnh. b. Tăng cường thế...

Có thể bạn quan tâm:

Trường

Họ và tên:……………………………………………………….

Lớp: 4………
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

Năm học: 2017 – 2018

Môn: LỊCH SỬ(40 phút)

Câu 1. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế mở đầu thời Hậu Lê năm :

a. Năm 1429

b. Năm 1428

c. Năm 1328

Câu 2. Cuộc xung đột giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh-Nguyễn đã gây hậu quả gì?

a. Tăng cường thế mạnh của họ Trịnh.

b. Tăng cường thế mạnh của họ Nguyễn.

c. Làm cho đất nước bị chia cắt, cuộc sông nhân dân cực khồ trăm bề.

Câu 3.Dođâu nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược :

a. Hồ Qúy Ly chưa thu phục được lòng dân mà chỉ dựa vào quân đội.

b. Hồ Qúy Ly sợ quân Minh, quân Minh quá hung dữ.

c. Hồ Qúy Ly đoàn kết cùng nhân dân đánh giặc.

Câu 4. Nghe tin quân Thanh sang xâm lược nước ta Nguyễn Huệ đã làm gì?

a. Kéo quân ra Bắc đánh đuổi quân Thanh.

b. Tập hợp quân lính, chia thành 5 đạo quân, tiến ra Bắc đánh quân Thanh.

c. Lên Ngôi Hoàng Đế lấy hiệu là quang Trung và lập tức tiến quân ra Bắc đánh quân Thanh.

Câu 5. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong đã có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta lúc bấy giờ?

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Câu 1. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế mở đầu thời Hậu Lê năm :

b. Năm 1428

Câu 2. Cuộc xung đột giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh-Nguyễn đã gây hậu quả gì?

c. Làm cho đất nước bị chia cắt, cuộc sông nhân dân cực khồ trăm bề.

Câu 3.Dođâu nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược :

a. Hồ Qúy Ly chưa thu phục được lòng dân mà chỉ dựa vào quân đội.

Câu 4. Nghe tin quân Thanh sang xâm lược nước ta Nguyễn Huệ đã làm gì?

c. Lên Ngôi Hoàng Đế lấy hiệu là quang Trung và lập tức tiến quân ra Bắc đánh quân Thanh.

Câu 5. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong đã có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta lúc bấy giờ?

Cuộc khẩn hoang đã làm cho bờ cõi nước ta được mở rộng, diện tích đất trồng tăng, sản xuất nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no, tình đoàn kết giữa các dân tộc được bền chặt.

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: