Đề kiểm tra 15 phút – Toán lớp 7 – Tính chất tia phân giác của một góc, ba đường phân giác của tam giác – Đề số 8

| Tin mới | Tag:

Cho tam giác ABC; các phân giác AD, BE, CF gặp nhau tại I.

a) Tính widehat{IAC} + widehat{IBC} + widehat{ICA} .

b) Kẻ IH vuông góc với BC (H thuộc BC). Chứng minh widehat{BIH} = widehat{CID} .

Giải:

Đề kiểm tra 15 phút Tính chất đường phân giác

a) Ta có: widehat{A} + widehat{B} + widehat{C} = 180c

hay widehat{IAC} + widehat{IBC} + widehat{ICA} = 90°.

b) Từ widehat{A} + widehat{B} + widehat{C} = 180°

=> widehat{A} + widehat{C} = 180° – widehat{B}

widehat{CID} là góc ngoài của MIC nên:

Mặt khác ΔIHB vuông tại H => widehat{BIH} + widehat{IBC} = 90°

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận