Đề kiểm tra 15 phút – Toán lớp 7 – Tính chất tia phân giác của một góc, ba đường phân giác của tam giác – Đề số 7

Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi G là trọng tâm, O là giao điểm ba tia phân giác của tam giác ABC. Chứng minh rằng: Ba điểm A, G, O thẳng hàng. Giải: G là trọng tâm của ΔABC nên G thuộc trung tuyến AD. O là giao điểm các tia phân giác nên AO là phân giác của góc . Mà ΔABC cân (gt) nên trung tuyến AD đồng thời cũng là phân giác nên O thuộc AD. Hay ba điểm A, G, O thẳng hàng. Xem thêm Đề kiểm tra 15 phút...

Có thể bạn quan tâm:

Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi G là trọng tâm, O là giao điểm ba tia phân giác của tam giác ABC.

Chứng minh rằng: Ba điểm A, G, O thẳng hàng.

Giải:

Đề kiểm tra 15 phút toán hình lớp 7

G là trọng tâm của ΔABC nên G thuộc trung tuyến AD.

O là giao điểm các tia phân giác nên AO là phân giác của góc widehat{BAC} .

Mà ΔABC cân (gt) nên trung tuyến AD đồng thời cũng là phân giác nên O thuộc AD.

Hay ba điểm A, G, O thẳng hàng.

Xem thêm Đề kiểm tra 15 phút – Toán lớp 7 – Tính chất tia phân giác của một góc, ba đường phân giác của tam giác – Đề số 8 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: