Đề kiểm tra 15 phút – Toán lớp 7 – Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, ba đường trung trực của tam giác – Đề số 9

| Tin mới | Tag:

Cho điểm M nằm trong góc vuông xOy, lấy các điểm A và B sao cho Ox là đường trung trực của MA và Oy là đường trung trực của MB.

Chứng minh: O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Giải:

Đề kiểm tra 15 phút toán 7 đường trung trực

Ox là đường trung trực của AM (gt) ta có OA.

Tương tự Oy là trung trực của BM: OB = OM

Gọi I là giao điểm của Ox và AM ta có ΔAIO = ΔMIO (c.c.c)

=> widehat{O_{1}} = widehat{O_{2}} .

Chứng minh tương tự ta có widehat{O_{3}} = widehat{O_{4}} , mà widehat{O_{2}} + widehat{O_{3}} = 90°

=> widehat{O_{1}} + widehat{O_{2}} + widehat{O_{3}} + widehat{O_{4}} = 180°.

Chứng tỏ ba điểm A, O, B thẳng hàng (2).

Từ (1) và (2) suy ra O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Xem thêm Đề kiểm tra 15 phút – Toán lớp 7 – Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, ba đường trung trực của tam giác – Đề số 10 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận