Đề kiểm tra 15 phút – Đề 3 – Rút gọn phân số – Toán 6

| Tin mới | Tag:

Đề 3

1.Rút gọn phân số

toán 6

2.Tìm các số nguyên x, y biết 2/x = y/15 = -25/75

Loading…

3.Chứng tỏ phân số A = 2n + 1 / 2n + 3 , với n ∈ N*, là phân số tối giản

Đáp án

1.

toán 6

2.

Ta có:

-25/75 = -1/3

Vậy 2/x = -1/3

⇒ x = -6 ; y/15 = -1/3

⇒ y = -5

3.

Gọi x là một ước chung của 2n + 1 và 2n + 3 ; x ∈ N*

⇒ (2n + 1) chia hết cho x và (2n +3) chia hết cho x

toán 6

toán 6

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận