Đề kiểm tra 15 phút – Bài thu thập các số liệu thống kê, tần số, bảng tần số – Toán lớp 7 – Đề số 5

Thời gian giải một bài toán của một nhóm học sinh được ghi lại ở bảng sau: Hãy cho biết: Loading... a) Dấu hiệu ở đây là gì? b) Có bao nhiêu học sinh làm bài kiểm tra? c) Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét. Giải: a) Dấu hiệu là: “Thời gian giải một bài toán của mỗi học sinh”. b) Có 20 học sinh làm bài. c) Lập bảng “tần số”: Nhận xét: Số các giá trị của dấu hiệu:...

Có thể bạn quan tâm:

Thời gian giải một bài toán của một nhóm học sinh được ghi lại ở bảng sau:

Đề kiểm tra toán 15 phút số liệu thống kê

Hãy cho biết:

Loading…

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Có bao nhiêu học sinh làm bài kiểm tra?

c) Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét.

Giải:

a) Dấu hiệu là: “Thời gian giải một bài toán của mỗi học sinh”.

b) Có 20 học sinh làm bài.

c) Lập bảng “tần số”:

Đề kiểm tra toán 15 phút số liệu thống kê

Nhận xét:

Số các giá trị của dấu hiệu: 20.

Các giá trị khác nhau 7, đó là: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

Giá trị lớn nhất: 10.

Giá trị nhỏ nhất: 4.

Giá trị có tần số lớn nhất: 9.

Số học sinh giải bài toán trong khoảng từ 8 đến 10 phút chiếm phần lớn, chiếm:

Xem thêm Đề kiểm tra 15 phút – Bài thu thập các số liệu thống kê, tần số, bảng tần số – Toán lớp 7 – Đề số 6 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 15/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: