Đề kiểm tra 15 phút – Bài thu thập các số liệu thống kê, tần số, bảng tần số – Toán lớp 7 – Đề số 4

| Tin mới | Tag:

Theo dõi số bạn nghỉ học ở từng buổi trong một tháng, bạn lớp trưởng ghi lại như sau:

Đề kiểm tra toán 15 phút số liệu thống kê

Hãy cho biết:

Loading…

a) Có bao nhiêu buổi học trong tháng đó?

b) Dấu hiệu ở đây là gì?

c) Lập bảng “tần số” và nhận xét.

Giải:

a) Có 26 buổi học trong tháng.

b) Dấu hiệu là “số bạn nghỉ học ở từng buổi trong một tháng”.

c) Lập bảng “Tần số”:

Đề kiểm tra toán 15 phút số liệu thống kê

Nhận xét:

Số các giá trị của dấu hiệu: 26.

Số các giá trị khác nhau: 6, đó là 0; 1; 2; 3; 4; 5.

Giá trị lớn nhất: 5.

Giá trị nhỏ nhất: 0.

Giá trị có tần số lớn nhất: 0.

Giá trị chủ yếu thuộc khoảng 0 đến 2.

Số học sinh nghỉ học từ 0 đến 2 buổi là nhiều nhất chiếm:

Xem thêm Đề kiểm tra 15 phút – Bài thu thập các số liệu thống kê, tần số, bảng tần số – Toán lớp 7 – Đề số 5 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận