Đề kiểm tra 15 phút – Bài 4. Đơn thức đồng dạng – Toán lớp 7 tập 2 – Đề số 2

| Tin mới | Tag:

1. Tính:

2. Tìm các đơn thức đồng dạng với nhau trong các đơn thức sau:

3. Tính giá trị của biểu thức :

tại m = 2; n = -1.

Giải:

1.

b)

2. Các cặp đơn thức đồng là:

3. Ta có:

Thay m = 2; n = -1 vào biểu thức P ta được:

Xem thêm Đề kiểm tra 15 phút – Bài 4. Đơn thức đồng dạng – Toán lớp 7 tập 2 – Đề số 3 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận