Đề 6 -Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau – Toán 6

Đề 6 1.Điền số thích hợp vào ô trống: 2.Tìm các số nguyên x, y biết x / -3 = 1 / y. Loading... 3.Các phân số sau có bằng nhau không: ĐÁP ÁN 1. a. Gọi số trong ô trống là x Ta có: (-5).(-9) = 3.x => 45 =3.x => x =15 b. Gọi số trông ô trống là y. Ta có: (-2).y =9.4 => (-2).y = 36 => y = -18 2. Ta có: x/-3 = 1/y => x.y = (-3).1 = 3 . (-1) Vậy : x = -3 và y = 1 hoặc x = 1 và y = -3 hoặc x = 3 và y =...

Có thể bạn quan tâm:

Đề 6

1.Điền số thích hợp vào ô trống:

toán 6

2.Tìm các số nguyên x, y biết x / -3 = 1 / y.

Loading…

3.Các phân số sau có bằng nhau không:

toán 6

ĐÁP ÁN

1.

a. Gọi số trong ô trống là x

Ta có:

(-5).(-9) = 3.x

=> 45 =3.x

=> x =15

b. Gọi số trông ô trống là y.

Ta có: (-2).y =9.4

=> (-2).y = 36

=> y = -18

2.

Ta có:

x/-3 = 1/y

=> x.y = (-3).1 = 3 . (-1)

Vậy : x = -3 và y = 1

hoặc x = 1 và y = -3

hoặc x = 3 và y = -1

hoặc x = -1 và y = 3

3.

a. Ta thấy (-4).9 ≠ 9.4

=> -4/9 ≠ 4/9

b. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 =15

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21

toán 6

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: