Đề 3 -Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau – Toán 6

| Tin mới | Tag:

Đề 3

1.Tìm phân số a/b , biết b = 15 và a chia cho b có thương là 3 và dư là 2.

2. Một vòi nước chảy trong 6 giờ thì đầy bể. Hỏi 1 giờ vòi nước chảy được mấy phần bể; 4 giờ vòi nước chảy được mấy phần bể?

3. Tìm n ∈ Z sao cho phân số F = n / n – 1 là số nguyên.

Loading…

ĐÁP ÁN

1.

Ta có: a = 15 . 3 + 2 = 47

Vậy a/b = 47/15

2.

1 giờ vòi nước chảy được 1/6 bể; 4 giờ vòi nước chảy được 4/6 bể.

3.

Ta có:

toán 6

Lại có: n = (n – 1) + 1

Vậy:

toán 6

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận