Đề 12 – Đề kiểm tra cuối năm học môn Toán lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đề ôn luyện thi học kì 2 toán lớp 2

1. a) Nối số với tổng thích hợp:

555 • • 700 + 50
844 • • 800 + 40 + 4
750 • • 800 + 4
804 • • 500 + 50 + 5

b) Khoanh vào số lớn nhất trong các số sau: 594; 794; 374; 796.

⇒ Xem đáp án tại đây.

Loading…

2. a) Tính nhẩm:

3 x 7 =………..

4 x 5 =………..

36 : 4 =………..

200 + 500 =………..

600 – 200 =………..

350 – 50 =………..

b) Đặt tính rồi tính:

243 + 526

47 + 36

875 + 52

82 – 35

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.

a) Tính

32 : 4 + 26 =

y × 3 = 27

b) Tìm y, biết: y × 3 = 27

⇒ Xem đáp án tại đây.

4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a) ……..cm = 1 m

Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 10

B. 100

C. 1000

b) Đồng hồ bên chỉ:

Đề ôn luyện thi học kì 2 toán lớp 2

A. 9 giờ 3 phút.

B. 3 giờ 55 phút

C. 11 giờ 15 phút.

D. 3 giờ 10 phút.

⇒ Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận