Đề 11 – Kiểm tra giữa học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

| Tin mới | Tag:

Để kiểm tra giữa kì 1 tiếng Việt lớp 1

1. Điền tiếng thích hợp với hình vào chỗ trống dưới hình:

Để kiểm tra giữa kì 1 tiếng Việt lớp 1

Để kiểm tra giữa kì 1 tiếng Việt lớp 1

2. Nối chữ với hình cho phù hợp:

Để kiểm tra giữa kì 1 tiếng Việt lớp 1

3. Nối chữ ở cột trái với chữ ở cột phải cho phù hợp:

Để kiểm tra giữa kì 1 tiếng Việt lớp 1

Xem thêm Đáp án đề 11 – Kiểm tra giữa học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận