Đề 1 – Đề kiểm tra cuối năm học môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra học kì toán lớp 2 PHẦN I. 1. a) Mỗi số ứng với cách đọc nào? (Nối cột A với cột B) b) Viết theo mẫu: Mẫu: 508 = 500 + 8 927 =……………………. 680 =……………………. ⇒ Xem đáp án tại đây. 2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: a) Cho 1 m =………… Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 10 B. 100 C. 1000 b) Chu vi hình tam giác bên bằng: A. 900cm B. 800cm C. 700cm ⇒ Xem...

Có thể bạn quan tâm:

Đề kiểm tra học kì toán lớp 2

PHẦN I.

1. a) Mỗi số ứng với cách đọc nào? (Nối cột A với cột B)

Đề kiểm tra học kì toán lớp 2

b) Viết theo mẫu:

Mẫu:

508 = 500 + 8

927 =…………………….

680 =…………………….

⇒ Xem đáp án tại đây.

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a) Cho 1 m =………… Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 10

B. 100

C. 1000

b)

Đề kiểm tra học kì toán lớp 2

Chu vi hình tam giác bên bằng:

A. 900cm

B. 800cm

C. 700cm

⇒ Xem đáp án tại đây.

3. Số?

Đề kiểm tra học kì toán lớp 2

⇒ Xem đáp án tại đây.

PHẦN II.

1. a) Đặt tính rồi tính

b) Tính: 800km – 200krn + 90km =…………….

c) Tìm x, biết: x × 5 = 40

⇒ Xem đáp án tại đây.

2. Bể thứ nhất chứa 565 lít nước. Bể thứ hai chứa nhiều hơn bể thứ nhất 120 lít nước. Hỏi bể thứ hai chứa bao nhiêu lít nước?

Bài giải

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

⇒ Xem đáp án tại đây.

3. Lúc 7 giờ sáng, hai bạn Hùng và Dũng cùng đi từ trường đến hồ bơỉ. Giờ đến hồ bơi của hai bạn như sau:

Đề kiểm tra học kì toán lớp 2

Hãy đánh dấu (x) vào ồ n thích hợp .để chỉ bạn đến hồ bơi trước và viết ra giờ đến của mỗi bạn vào chỗ chấm.

⇒ Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: