Đề 1 – Đề kiểm tra cuối học kì 1 – Toán lớp 1

Đề 1 Câu 1: Tính 8 – 5 + 4 = … 10 – 7 + 0 = … 8 – 5 + 2 = … 7 + 2 – 5 = … 5 + 2 – 3 = … 10 – 9 + 3 = … Câu 2: Số? 6 = … + 3 8 – 3 + 2 = … 6 – 2 = … – 3 5 = 2 + … 10 = 4 + … … + 5 = 9 7 + 1 = … + 2 … + 1 = 10 … + 2 + 4 = 10 Câu 3:Số? Câu 4: Đúng ghi Đ, Sai ghi S 7 – 2 + 1 = 7 (…..) 5 + 3 + 1 = 10 (…..) 5 + 3 + 2 = 10 (…..) 6 – 2 + 5 = 8 (…..) 6 + 2 – 5 = 3 (…..) 5 – 2 + 5 = 9 (…..) Câu 5: Viết các số 1 ,...

Có thể bạn quan tâm:

Đề 1

Câu 1: Tính

8 – 5 + 4 = … 10 – 7 + 0 = … 8 – 5 + 2 = …

7 + 2 – 5 = … 5 + 2 – 3 = … 10 – 9 + 3 = …

Câu 2: Số?

6 = … + 3 8 – 3 + 2 = … 6 – 2 = … – 3

5 = 2 + … 10 = 4 + … … + 5 = 9

7 + 1 = … + 2 … + 1 = 10 … + 2 + 4 = 10

Câu 3:Số?

toán 1

Câu 4: Đúng ghi Đ, Sai ghi S

7 – 2 + 1 = 7 (…..) 5 + 3 + 1 = 10 (…..)

5 + 3 + 2 = 10 (…..) 6 – 2 + 5 = 8 (…..)

6 + 2 – 5 = 3 (…..) 5 – 2 + 5 = 9 (…..)

Câu 5: Viết các số 1 , 4 , 5 , 2 , 9 , 6

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………….

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………….

Câu 6:

toán 1

Câu 7:

a. Khoanh tròn vào số bé nhất: 7 , 5 , 9, 6, 10

b. Khoanh vào số bé nhất: 1 , 3 , 2 , 8 , 5 , 7

Câu 8: Trong vườn nhà em có 6 cây táo và 4 cây lê. Hỏi vườn nhà em có tất cả bao nhiêu cây?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: Giải bài toán theo tóm tắt sau

Cây thước dài: 10cm

Cây bút dài: 8 cm

Cả hai dài: … cm?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 03/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: