Đáp án Unit 6 – Our Tet holiday ( phần VIII) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

| Tin mới | Tag:

Đáp án Unit 6 – Our Tet holiday ( phần VIII) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

VIII.

1. Day

Loading…

2. Before

3. Paint

4. Make/ cook

5. Together

6. Be

7. Kinds

8. Of

9. Receive

10. Visit

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận