Đáp án Unit 6 – Our Tet holiday ( phần III) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

| Tin mới | Tag:

Đáp án Unit 6 – Our Tet holiday ( phần III) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

III.

1. Flowers

Loading…

2. Plants

3. Presents

4. Envelope

5. Fruits

6. Fireworks

7. Calendar

8. Rooster

9. Bells

10. Pagoda

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận