Đáp án Unit 4 – My neighbourhood (phần VI) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

| Tin mới | Tag:

Đáp án Unit 4 – My neighbourhood (phần VI) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

VI.

1. D 2. A 3. D 4. C 5. B

Loading…

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận