Đáp án Unit 4 – My neighbourhood (phần IX) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

| Tin mới | Tag:

Đáp án Unit 4 – My neighbourhood (phần IX) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

IX.

1. As → than

Loading…

2. More clean → cleaner

3. Telling → tell

4. One → first

5. Crowdede → more crowded

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận