Đáp án Unit 4 – My neighbourhood (phần IX) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

Đáp án Unit 4 – My neighbourhood (phần IX) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới IX. 1. As → than Loading... 2. More clean → cleaner 3. Telling → tell 4. One → first 5. Crowdede → more crowded Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án Unit 4 – My neighbourhood (phần IX) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

IX.

1. As → than

Loading…

2. More clean → cleaner

3. Telling → tell

4. One → first

5. Crowdede → more crowded

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: