Đáp án Unit 4 – My neighbourhood (phần IV) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

| Tin mới | Tag:

Đáp án Unit 4 – My neighbourhood (phần IV) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

IV.

1. Peaceful

Loading…

2. Rough

3. Even

4. Artificial

5. Shallow

6. Public

7. Modern

8. Easy

9. Expensive

10. Smal

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận