Đáp án Unit 3 – My friends (phần VIII) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

| Tin mới | Tag:

Đáp án Unit 3 – My friends (phần VIII) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

VIII.

1. Is going to kick

Loading…

2. Is going to eat

3. Are going to play

4. Are going to have

5. Is going to watch

6. Am going to wash

7. Is going to buy

8. Is going to listen

9. Is going to take

10. Are going to travel

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận