Đáp án Unit 2 – My home (phần X) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

| Tin mới | Tag:

Đáp án Unit 2 – My home (phần X) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

X.

1. B (between)

Loading…

2. A (is)

3. C (in front)

4. B (bookshelves)

5. D (0f)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận