Đáp án phần luyện tập về số thập phân hữu hạn

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài luyện tập số thập phân

1.

Đáp án bài luyện tập số thập phân

Loading…

Mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 nên phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Mẫu có các ước nguyên tố 3 và 7 khác 2 và 5 nên phân số này viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Câu trả lời đúng là A. 15.

Giải thích:

Rõ ràng 4 + 11 15.

9. Câu trả lời đúng là D.57.

Giải thích:

Rõ ràng: 110 – 53 = 57.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

a) Chẳng hạn a = 213,68 hoặc a = 214,56;

b) Chẳng hạn a = – 25,47 hoặc a = -24,98.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận