Đáp án phần luyện tập về mặt phẳng tọa độ – Giải toán 7

Đáp án phần luyện tập về mặt phẳng tọa độ 1. M (2;2) , N(- 3 ; 0) , P(- 2 ; – 3) 2. a) A(0 ; 3) ; b) B(- 2 ; 0) ; c) O(0 ; 0) 3. 4. a) Những điểm có hoành độ bằng 2 nằm trên đường thẳng song song với trục tung và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2. b) Những điểm có tung độ bằng -1/3 nằm trên đường thẳng song song với trục hoành và cắt trục tung tại điểm có tung độ bẳng –...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án phần luyện tập về mặt phẳng tọa độ

1. M (2;2) , N(- 3 ; 0) , P(- 2 ; – 3)

2. a) A(0 ; 3) ;

b) B(- 2 ; 0) ;

c) O(0 ; 0)

3.

Đáp án phần luyện tập về mặt phẳng tọa độ

4. a) Những điểm có hoành độ bằng 2 nằm trên đường thẳng song song với trục tung và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2.

b) Những điểm có tung độ bằng -1/3 nằm trên đường thẳng song song với trục hoành và cắt trục tung tại điểm có tung độ bẳng – 1/3.

5.

a) y = 0 ; b) x = 0 ; c) x = y.

6.

a) x > 0 , y > 0 ; b) x < 0 , y > 0 ;
c) x < 0 , y < 0 ; d) x > 0 , y < 0 ;

7.

a) A và B không trùng nhau;

b) M và N trùng nhau nếu a = b ; M và N không trùng nhau nếu a ≠ b

8.

9.

Có bốn cặp số (- 3 ; – 3) ; (- 3 ; 3) ; (3 ; – 3) ; (3 ; 3).

Điểm A(- 3 ; – 3) thuộc góc III ; điểm B(- 3 ; 3) thuộc góc II ; điểm C (3 ; – 3) thuộc góc IV ; điểm D(3 ; 3) thuộc góc I.

10. a) x = 0, y bất kì hoặc y = 1, x bất kì. Đó là các điểm trên trục tung (có hoành độ x = 0) hoặc các điểm nằm trên đường thẳng song song với trục hoành và cắt trục tung tại điểm 1 (có tung độ y = 1).

b) x = – 1, y bất kì : đó là các điểm nằm trên đường thẳng song song với trục tung và cắt trục hoành tại điểm – 1.

c) Đó là điểm có hoành độ 1 và tung độ – 2 thuộc góc phần tư IV.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: