Đáp án phần 2 bài 1 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 – Đề số 8

| Tin mới | Tag:

Bài 1. Gọi số cam là a (kg); số vải là b (kg).

Ta có 99 < a < b < 1000 và b = 5a.

Tổng số cam và vải chia hết cho 498 nên:

Loading…

a + b = 498c (c là số tụ nhiên)

6a = 498c

a = 83c; b = 5 x 83c = 415c

99 = < a < b < 1000 nên 99 < 83c < 415c < 1000, ta có c = 2.

Vậy số lượng cam là:

83 x 2 = 166 (kg)

Số lượng vải là:

415 x 2 = 830 (kg)

Đáp số: 166kg cam; 830kg vải.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận